Manteniment de les instal·lacions de risc. Circuits d’aigua sanitària amb acumulació i circuit de retorn.

Un correcte manteniment de totes les etapes de la instal·lació és imprescindible, per evitar el creixement i dispersió de la Legionel·la.

Tenim dues normatives vigents a Catalunya, el D 352/2004 i el RD 865/2003 on a l’annex 3,4,i 5 d’aquest últim, es descriuen que hem de fer pel que fa al manteniment, neteja i desinfeccions i amb quina freqüència. També hi ha la Guia Tècnica i la nova norma UNE 10000030 que complementen alguns aspectes de les lleis vigents.

Sempre que fem actuacions a les nostres instal·lacions, haurem de complimentar els fulls de registre corresponents al nostre pla d’autocontrol.

Els sistema d’aigua calenta ens permet la producció i distribució d’aquesta. Aquest tipus d’instal·lacions disposen d’acumuladors on l’aigua s’acumula en una temperatura de consigna i es distribueix després per la instal·lació a demanda dels usuaris. L’aigua no consumida retorna de nou cap al dipòsit. Aquest retorn ha d’estar per sobre dels 50 °C, cal controlar-ne les temperatures, i el que fa es que hi hagi un volum d’aigua que si no es manté a aquesta temperatura, pot afavorir el creixement de la legionel·la.

En l’annex 3 que es diu:

– cal revisar la instal·lació per verificar-ne el bon funcionament, el seu bon estat de conservació, neteja i desinfecció.

un cop a l’any s’ha de fer una neteja i desinfecció de tota la instal·lació.

un cop a l’any es realitzarà una revisió anual de tota la instal·lació. Cal reparar o substituir qualsevol component que presenti un deteriorament.

trimestralment, es farà una revisió visual de l’estat de conservació i neteja dels dipòsits.

mensualment, es farà la revisió visual de tots els punts finals de la xarxa (aixetes, carxofes de dutxes), desmunta i fer manteniment; es purgaran les vàlvules de drenatge de les canonades per evitar estancaments d’aigua (cal poder buidar tota la instal·lació ràpidament); s’ha de controlar la temperatura al llarg de l’any de totes les aixetes i dutxes. La temperatura ha de ser més gran o igual a 50 °C.

setmanalment, s’haurà de purgar els fons dels dipòsits i s’obriran les aixetes i dutxes que no s’utilitzin per fer córrer l’aigua.

– diàriament haurem de controlar la temperatura dels dipòsits acumuladors que han d’estar per sobre del 60 °C.

És molt important, evitar estancaments de l’aigua i en cas que es detecti presència de brutícia, incrustacions o sedimenta es portarà a terme un tractament preventiu de neteja de la instal·lació.

Totes aquestes operacions les han de fer personal suficientment qualificat.