La Legionel·la en l’aigua calenta sanitària. La importància d’un bon disseny de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.

Pel que fa l’ACS (aigua calenta sanitària) hi ha consideracions en la instal·lació a tenir en compte.

Els acumuladors han de ser verticals, s’han d’instal·lar en sèrie (mai en paral·lel) i han de ser d’un material resistent a l’acció corrosiva de l’aigua que ja sabem que en uns certs territoris l’aigua és molt dolenta.

Han d’estar calorifugats i han de comptar amb boca de registre adequat al seu litratge, un termòmetre que ens mostri la temperatura de l’aigua interior del mateix i una vàlvula de purga accessible i visible en el punt més baix per a permetre el seu buidatge complet i la presa de mostres d’aigua durant la seva revisió anual.

Cal assegurar que l’aigua calenta emmagatzemada en aquests acumuladors tinguin una temperatura homogènia i evitar així el refredament de zones interiors que propiciïn la formació i proliferació de la flora bacteriana.

Pel que fa als bescanviadors, millor que siguin de plaques desmuntables per a la seva neteja i desinfecció anual, d’acer inoxidable i han d’instal·lar-se fora de l’acumulador.

La instal·lació haurà de comptar amb les seves respectives vàlvules de retenció (norma UNE-EN 1717) que evitin retorns d’aigua per pèrdua de pressió, disminució del cabal d’aigua i sobretot quan sigui necessari per a evitar mescles d’aigua de diferents circuits.

Hi ha unes exigències i recomanacions respecte a la temperatura de l’aigua:

Per al circuit, la temperatura de l’aigua ha de mantenir-se per sobre dels 50 °C en qualsevol punt de la instal·lació, sobretot en el punt més allunyat del circuit o en la canonada de retorn de l’acumulador. En establiments sensibles com a centres sanitaris o residències geriàtriques és recomanable que la temperatura sigui superior a 55 °C.

La temperatura de l’aigua de l’acumulador ha de mantenir-se sempre igual o per sobre dels 60 °C.

La instal·lació i els seus corresponents sistemes d’escalfament hauran de poder elevar la temperatura de l’aigua a 70 °C o més en els dipòsits acumuladors i fins a 60 °C en el punt més allunyat de la xarxa de distribució per a la seva desinfecció.

En el cas d’existir un sistema d’aprofitament tèrmic amb acumulació d’aigua de consum, en el qual no s’asseguri de manera contínua una temperatura superior a 60 °C, s’ha de garantir que posteriorment s’aconsegueixi la temperatura de 60 °C en un altre acumulador final abans de la distribució cap al consum.

Totes aquestes referències sobre les temperatures de l’aigua, i de la mena d’acumuladors, bescanviadors especificades en la norma serveixen per a controlar l’aparició i proliferació de la Legionel·la en les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.

El sistema Legiopack de MICRONELA (producte-legiopack) , té l’avantatge de no precisar d’acumulació per al seu funcionament. És un nou paradigma de solució efectiva de la legionel·la en els circuits d’aigua sanitària ja que garanteix la destrucció permanent de la legionel·la present en els sistemes de producció i distribució de l’aigua calenta mitjançant la pasteurització en continu. Es tracta pués d’un sistema instantani que genera l’aigua calenta en el moment de la demanda, eliminant el factor risc com és l’acumulador, evitant estratificacions de temperatura i presència de sediments que poden facilitar el creixement de legionel·la. Els bescanviadors que s’instal·len en el Legiopack són habitualment de plaques intercanviables en acer inoxidable Aisi 316L i fàcilment desmuntables i fàcils de netejar.

Sol·licita informació al nostre departament tècnic.