Publicat el nou Reial Decret 487/2022 per la prevenció i control de la legionel·losi.

El ja esperat nou RD487/2022 pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, va ser publicat ahir en el “Boletín Oficial del Estado”.

La seva entrada en vigor s’estableix per al 2 de Gener del 2023.

L’RD s’organitza en un preàmbul, 21 articles, 2 disposicions addicionals, 4 disposicions transitòries , 1 disposició derogatòria, 3 disposicions finals i 10 annexos.

En l’RD es posen al dia els coneixements científics i tècnics que s’han anat desenvolupant des de l’any 2004 (any de l’anterior RD) en aplicació fins ara, i s’actualitzen les mesures de la gestió del risc i control de les instal·lacions. Hi ha nous paràmetres a tenir en compte en el tema de les analítiques i del mostreig d’anàlisi, i també canvis importants en la qüestió de la formació del personal.

Caldrà fer una anàlisi profunda dels canvis que es proposen i adequar les nostres empreses per al compliment de la norma.

Micronela adjuntem l’RD per a informació dels nostres clients.