Responsabilitats dels titulars de la instal·lació en el nou RD 487/2022 per a la prevenció i control de la legionel·losi.

El titular de les instal·lacions (persona física o jurídica) té la responsabilitat principal del compliment de les condicions higienicosanitàries d’aquesta nova normativa, independentment que la seva instal·lació estigui arrendada a tercers o de qui exploti la instal·lació.

Podrà recórrer a empreses de serveis per a la realització de totes les operacions de control i prevenció de la legionel·losi, però haurà de garantir la formació del seu propi personal i assegurar-se que les accions contractades al servei extern no posen en risc la salut pública.

És a dir la contractació a tercers, no l’eximeix, de la seva responsabilitat. Aquesta empresa de serveis externs té la responsabilitat d’acomplir correctament les tasques contractades. Totes les operacions que realitzin han de ser acreditades documentalment (persona que fa les tasques, quines tasques es realitzen, emissió d’un registre/certificat per a cada instal·lació tractada segons l’annex, model X). Aquesta empresa estarà igualment obligada a atendre les demandes d’informació de l’Autoritat Sanitària.

Altres responsabilitats emanen d’aquestes activitats, amb respecte, per exemple amb el Responsable Tècnic. Aquesta persona ho és de l’elaboració, desenvolupament, implementació, avaluació dels plans corresponents (siguin PPCL o PSL). Aquesta persona és la responsable de proposar les mesures correctores necessàries en la instal·lació, així com és la persona que ha d’aportar la informació per a una correcta presa de mostres.

Amb aquest nou RD487/2022, la presa de mostres per a l’anàlisi de la Legionel·la haurà de ser feta per o sota la responsabilitat del Laboratori Oficial que realitza l’assaig mitjançant cultiu. Aquest punt és un dels més controvertits del nou RD.

També es parla en aquesta nova normativa de la responsabilitat dels fabricants d’aparells i equips regulats amb aquest nou RD, que hauran d’assegurar un correcte disseny, amb els materials utilitzats adequats, una accessibilitat per a la seva reparació i facilitat de neteja de tots aquests.

Tots aquests aparells hauran d’incloure un manual de neteja i desinfecció.

Com es veu, el nou RD 487/2022 fa esment d’una sèrie de qüestions entorn de les “responsabilitats” més desenvolupades que amb el RD865/2003.

Publicat a Sense categoria