Quants brots de legionel·losi han estat notificats entre els anys 1999 i 2011?.

El Centre Nacional d’Epideomiologia, depenent de l'Institut de Salut Carlos III, realitza uns informes regularment, sobre les dades que es van recopilant dels brots de legionel·losi aportats per les diferents CCAA i que són de declaració obligatòria des de 1996.   Aquestes malalties de declaració obligatòria són les que es consideren de gran importància per a la salut pública.   La notificació obligatòria permet recollir dades estadístiques que mostrin la freqüència amb la qual ocorre

Mètodes de desinfecció per garantir l’absència de legionel·la en instal·lacions d’ACS. La revista l’Instal·lador, Maig 2015.

La revista l'Instal·lador, que és una de les revistes d'àmbit nacional amb més tiratge i subscriptors del país, treu el seu número 529 de Maig 2015 i el distribueix durant la inauguració de l'I Congrés d'Instal·lacions Hidraúliques en l'Edificació que tindrà lloc a l'auditori de la Torre Agbar de Barcelona, els dies 17 i 18 de Juny.   En ella, apareix en el dossier central sobre "Gestió eficient de l'aigua", un reportatge sobre el nostre

LEGIOPACK, un tractament antilegionel·la eficaç i l’importància de l’instal·lació.

És important que la instal·lació on s'instal·li l'equip LEGIOPACK compleixi amb les diferents legislacions existents per assegurar un tractament antilegionel·la eficaç (RD865/2003, UNE100030IN,2005). Igualment, és indispensable seguir les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques d'edificis tenint en compte el Reglament d'instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE: RD1027/2207 i la seva modificació RD238/2013),   Si ens assegurem una bona circulació d'aigua, tot tractament, sigui aquest del tipus que sigui tèrmic, químic

Legionel·la, legionel·losi i instal·lacions de risc. RD865/2003 i D352/2004.

Perquè apareguin problemàtiques amb la legionel·la i legionel·losis s'han de donar una sèrie de característiques comunes a les instal·lacions anomenades de risc, que són:   1. Utilitzen aigua per al seu funcionament. 2. Producció d'aerosols. 3. Existeixen individus exposats als aerosols (situats a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials).   La normativa separa les instal·lacions en tres tipus:   A. Instal·lacions de MAJOR RISC:   a.Torres de refrigeració i condensadors evaporatius. b.Sistemes