Política de Privacitat

A MICRONELA S.L. treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals.

Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per a informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres:

 • Responsable del tractament
 • Finalitats del tractament de dades
 • Durada del tractament de dades
 • Legitimació per al tractament de dades
 • Comunicació de les seves dades
 • Els seus drets
 • Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari
 • Mesures de seguretat

Responsable del Tractament

MICRONELA, SL és la RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

L’interessat que faciliti a MICRONELA dades de caràcter personal a través d’aquesta www.micronela.com o per altres vies queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

MICRONELA, SL
NIF/CIF: B66922287
Domicili Social: C/De les Vinyes, 8B. 08290-Cerdanyola del Vallès.
Telèfon: 609388274
Adreça de correo electrònic: info@micronela.com

Finalitats del Tractament de Dades

A MICRONELA S.L. el tractament de dades es realitza per a mantenir una relació comercial i perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR.

Següents finalitats en funció del motiu pel qual l’USUARI ens l’hagi facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta realitzada a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’USUARI en la pàgina web del RESPONSABLE i gestionar la publicació de consultes i comentaris així com fer un seguiment posterior.Gestionar, si és el cas, la participació de l’USUARI en peticions específiques a través del formulari de contacte.
 2. Gestionar, si és el cas, la seva comanda i dur a terme la prestació contractada per l’USUARI, la seva facturació i cobrament.
 3. Gestionar i controlar la cartera de clients.
 4. Valorar i gestionar, si escau, el seu curriculum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.
 5. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Durada del Tractament de Dades

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a aquestes, amb un termini màxim d’un any.

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

Les dades de curriculum vitae per a processos de selecció seran conservats durant tres mesos.

Les dades quan ja no siguin necessaris, se suprimiran amb mesures de seguretat per a garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Legitimació per al Tractament de Dades.

La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats és l’execució de la prestació del servei corresponent.

L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

La base per al tractament dels curriculum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de les Seves Dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • A les empreses proveïdores dels productes que comercialitza MICRONELA S.L.
 • A les entitats financeres a través de les que s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per als fins en ella definits.

Els Seus Drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat de les dades cancel·lació i oposició al tractament poden exercir-se, amb l’acreditació corresponent, a través dels mitjans de contacte que figuren en l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:
MICRONELA, SL. C/De les Vinyes, 8B, – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona). E-mail: info@micronela.com

Caràcter Obligatori o Facultatiu de l’informació Facilitada per l’usuari

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de Seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de MICRONELA, SL. C/De les Vinyes, 8B, – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona). E-mail: info@micronela.com