Control i prevenció de Legionella. Amb quina periodicitat s’han de fer les operacions de manteniment de les instal·lacions d’ACS i AFCH? RD865/2003, annex 3. Normativa antilegionel·la.

Una de les preguntes reiteratives en les diferents visites als titulars i responsables de les instal·lacions és la de saber amb quina periodicitat hauran de realitzar-se les operacions de manteniment de les instal·lacions.

 

En els diferents annexos del RD 865/2003 es donen els procediments per al manteniment de determinades instal·lacions, indicant la periodicitat de les operacions que s’han de realitzar en cadascuna d’elles.

 

Per al manteniment d’instal·lacions interiors d’aigua calenta sanitària (ACS) i aigua freda de consum humà (AFCH) hem de referir-nos a l’annex 3 que indica:

1. Revisió general: 1 vegada a l’any cal comprovar el correcte funcionament i l’estat de conservació i neteja de la instal·lació, reparant o substituint els elements defectuosos.

2. Conservació i neteja de la instal·lació (ACS i AFCH): revisió trimestral en els dipòsits d’acumuladors i mensual en punts terminals de la xarxa interior, aixetes i dutxes, en nombre representatiu i rotatori. A final d’any s’han d’haver revisat tots els punts de la instal·lació.

3. Purga: mensual de les vàlvules de drenatge de les canonades i setmanal dels acumuladors. Així mateix, cada setmana s’obriran les aixetes i dutxes d’habitacions o instal·lacions no utilitzades, deixant córrer l’aigua uns minuts.

4. Control de la temperatura: – ACS: diàriament en els dipòsits finals d’acumulació (Tª ≥ 60ºC) i mensualment en un nombre representatiu i rotatori d’aixetes i dutxes (Tª ≥ 50ºC). – AFCH: mensual en el dipòsit (Tª < 20ºC).

5. Determinació de Legionel·la: 1 vegada a l’any, en mostres de punts representatius de la instal·lació interior d’ACS.

6. Neteja i desinfecció: 1 vegada a l’any quan l’aigua freda de consum humà procedeixi d’un dipòsit, es comprovaran els nivells de clor residual lliure i si no aconsegueixen els nivells mínims (0,02 mg/l) s’instal·larà una estació de cloració automàtica, dosant en una recirculació del dipòsit amb un cabal del 20% del volum del dipòsit.

 

Ja ho diu l’annex, la desinfecció NO SERÀ EFECTIVA si no va acompanyada d’UNA NETEJA EXHAUSTIVA i aquesta com MÍNIM ha de realitzar-se 1 vegada a l’any o quan s’engegui una instal·lació per primera vegada, després d’una parada de la instal·lació, després d’una modificació o reparació estructural de la mateixa…o quan ho digui l’Autoritat Sanitària.

 

L’annex 3 del qual parlem, indica també com han de fer-se aquestes desinfeccions, que poden ser amb clor o per xoc tèrmic, especificacions que canvien si la neteja es fa en un període normal o en cas mitjà d’un cas de brot.