LEGIOPACK, un tractament antilegionel·la eficaç i l’importància de l’instal·lació.

És important que la instal·lació on s’instal·li l’equip LEGIOPACK compleixi amb les diferents legislacions existents per assegurar un tractament antilegionel·la eficaç (RD865/2003, UNE100030IN,2005). Igualment, és indispensable seguir les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques d’edificis tenint en compte el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE: RD1027/2207 i la seva modificació RD238/2013),

 

Si ens assegurem una bona circulació d’aigua, tot tractament, sigui aquest del tipus que sigui tèrmic, químic o uns altres seran eficaços.

 

No obstant això, el nostre sistema LEGIOPACK, és altament resolutiu ja que el tractament de l’aigua no és temporal, si no que és continu en el temps i al no usar cap tipus d’additiu és totalment respectuós amb la instal·lació, evita riscos per al personal de manteniment, no produeix abocaments contaminants i manté les característiques fisico-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum.

 

El respecte a totes les consignes indicades en aquestes normatives (circulació de l’aigua de tot el circuit a temperatures superiors a 50ºC, verificació velocitats del fluid, supervisió de les temperatures…) juntament amb la instal·lació d’un sistema LEGIOPACK redueix al màxim els riscos de formació del biofilm en els circuits d’aigua sanitària, limitant haver de recórrer a xocs tèrmics o químics, amb una eficàcia limitada en el temps i amb un alt cost.

 

És de tots sabut que els xocs tèrmics requereixen una gran quantitat de mà d’obra (personal de manteniment propi o extern), produeixen la degradació dels circuits, per les elevades temperatures i per la calç solta en les canonades, sent a més un sistema l’eficàcia del qual es redueix en el temps.

 

Així mateix, els xocs amb clor produeixen un desgast accelerat del circuit, els usuaris poden arribar a tenir molèsties, tenen una baixa incidència en els biofilms i la taxa de legionel·la torna a recuperar-se ràpidament.

 

El nostre equip LEGIOPACK és un sistema innovador per a l’eliminació definitiva de la legionel·la en circuits d’ACS, respectuós amb la instal·lació i amb el seu funcionament contrastat en més de 100 instal·lacions hospitalàries i residencials per tot Espanya.