L’estalvi d’aigua amb el nostre equip LEGIOPACK.

El sistema LEGIOPACK és un equip de producció de ACS a cabal continu amb tractament de pasteurizació de l’aigua calenta de la xarxa de l’edifici.

 

El propi funcionament del sistema aporta uns estalvis importants d’aigua i energia. Aquests estalvis s’estimen de l’ordre del 10 al 15% anual d’energia i del 15-20% del consum d’aigua.

 

L’estalvi d’aigua ve donat, sobretot, per l’aigua que no es tira quan es realitzen les purgues, les netejes i les desinfecciones dels acumuladors de ACS, tal com estableix el RD865/2003, de 4 de juliol.

 

L’estalvi d’energia és evident. Aigua que no es tira, significa que és aigua que no s’ha d’escalfar (ni mantenir calenta).

 

Una altra part de l’estalvi energètic ve donat per no haver d’elevar l’aigua dels acumuladors de 60 a 70ªC i mantenir-los durant 2 hores, amb una periodicitat mensual (pràctica habitual als hospitals).