Tractament, control i prevenció de la legionel·la. De què és responsable el titular de la instal·lació?. Normativa legionel·la.

Abans de començar una consideració imprescindible, qui és el titular d’una instal·lació?.

 

Estem parlant d’una persona física o jurídica que figura com a responsable davant l’Administració, de les obligacions imposades en la normativa i reglamentació vigent i que pot ser el propietari, arrendatari, administrador, gestor o qualsevol altra, el títol de la qual li confereixi aquesta responsabilitat.

 

Pel que fa al tractament, control i prevenció de la legionel·la, i segons el Reial Decret 865/2003, 4 de juliol, el titular és el responsable de:

 

1. Compliment de totes les disposicions del decret.

2. Dur a terme els programes de manteniment, neteja i desinfecció de la instal·lació.

3. Verificar l’eficàcia de tots aquests programes per mitjà de controls analítics.

 

i a Catalunya, el D352/2004, 27 de juliol s’amplien les responsabilitats amb un punt més:

 

4. Sol·licitar la revisió periòdica per una entitat inspectora o servei autoritzat que en el cas de les instal·lacions d’aigua sanitària s’ha de realitzar cada 4 anys.

 

La contractació d’un servei extern de manteniment, no eximeix al titular de la instal·lació de les seves responsabilitats.

 

Els titulars hauran de disposar en les seves instal·lacions d’un Registre de manteniment, la gestió del qual podran delegar en persones físiques o jurídiques designades per a això.

 

Allí hauran de quedar anotades totes les dates de realització de revisions, neteges i desinfeccions,protocol seguit, producte utilitzat,dosi productes , temps d’actuació. Si l’empresa que realitzi aquests treballs és contractada, haurà d’estendre un certificat. Qualsevol data de realització de manteniments, reparacions, qualsevol tipus d’incidència o mesures adoptades també hauran d’anotar-se. Igualment, es registraran les dates i resultats analítics realitzats periòdicament.

 

Haurà de constar la signatura del responsable tècnic i del responsable de la instal·lació.

 

Aquest registre que ha d’estar en la instal·lació i a la disposició de les persones o entitats autoritzades que realitzin funcions de revisió tècnica, inspecció de les instal·lacions o autoritats sanitàries.

 

A Micronela,SCP els ajudem i facilitem que tot aquest treball es realitzi adequadament en els temps estipulats per la llei.