Tractament de la Legionel·la en ACS. Un sistema alternatiu de l’ús dels biocides pel control i prevenció de la legionel·losis.

Entre molts altres mètodes, la pasteurització en continu de l’aigua calenta sanitària és un dels mètodes més efectius per al tractament i prevenció de la Legionel·la en l’ACS.

 

Quan volem desinfectar tèrmicament una instal·lació estem tractant d’eliminar els bacteris de l’aigua, augmentant la temperatura de la mateixa.

 

Perquè un tractament en continu? Quan realitzem un “xoc tèrmic” en la instal·lació, que és un dels mètodes de desinfecció indicats en la legislació vigent (RD865/2003), estem disminuint significativament les concentracions de Legionel·la de l’aigua, però la durabilitat de l’impacte d’aquest tractament en l’ACS és mínima. Al cap del poc temps, els microorganismes tornaran a reproduir-se i a recolonitzar tota la instal·lació tractada.

 

Quina solució proposem? La instal·lació d’un sistema físic, anomenat LEGIOPACK comercialitzat per la nostra empresa de tractament de legionel·la en l’ACS, Micronela.

 

S’han realitzat nombrosos estudis científics que confirmen que mantenir durant 1 minut una quantitat d’aigua X emmagatzemada a 70ºC elimina definitivament els bacteris de Legionel·la. Aprofitant aquesta premissa, el sistema Legiopack basa el seu funcionament en la desinfecció en continu de l’Aigua Calenta Sanitària present en una instal·lació i en el manteniment a una temperatura constant de l’ACS que enviem al circuit sense Legionel·la. Primers avantatges, preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà i NO deteriora les instal·lacions antigues.

 

Amb l’aportació d’energia procedent de la caldera i a través d’un sistema de dos bescanviadors de plaques, l’equip físic de prevenció de Legionel·la, LEGIOPACK produeix aigua calenta a 70ºC per eliminar la Legionel·la present en la producció i distribució de l’aigua calenta.

 

Instal·lat en una xarxa de distribució que ha de ser equilibrada i amb recirculació, el sistema físic LEGIOPACK assegura la pasteurització en continu i la producció d’aigua calenta en semi-instantani (sense acumulació).

 

Es tracta d’un equip compacte, sense la presència d’acumuladors d’aigua calenta, eliminant tant cost de manteniment com a riscos sanitaris en la multiplicació del bacteri en ells.

 

Després d’un exhaustiu estudi de les necessitats de cada instal·lació i dels punts de risc de la xarxa, calculem l’equip a subministrar dins de la gamma que oferim: LG5,LG8,LG11 i LG14. Aquests models, poden ser standard o solars (quan tenim una entrada a l’equip aigua precalentada solarment).

 

A assenyalar, altres avantatges:

erradiquem la legionel·la de la xarxa tractada en pocs dies de funcionament.
mantenim la xarxa neta de Legionel·la, fins i tot quan no hi ha consum. Tots els dies, totes les hores, totes les zones.
LEGIOPACK és un equip eficient energèticament parlant, ja que no hi ha un augment del consum d’energia en comparació a una instal·lació standard productora d’ACS. Al contrari, els consums disminueixen significativament.

 

Finalment indicar que aquest sistema compleix les exigències del REIAL DECRET 865/2003, del 4 de juliol. Article 13 “ MÈTODES DE TRACTAMENT DE LES INSTAL·LACIONS”.