Plans d’autocontrol. Terminologia que ens podem trobar.

Per a la prevenció de la legionelosi és bàsic que les instal·lacions de risc estiguin en perfecte estat de neteja i manteniment. Per a això s’estableix un sistema d’autocontrol basat en la prevenció i eliminació dels riscos per a la salut derivats de la presència de la legions en l’aigua.

 

A MICRONELA realitzem auditories i plans d’autocontrol identificant els perills i punts crítics de la instal·lació per elaborar els programes de control adequats.

 

En aquests plans d’autocontrol que elaborem ens trobarem amb una sèrie de paraules amb un significat molt concret que no tots els responsables de les instal·lacions coneixen exactament.

 

Anem a detallar de quins termes estem parlant:

 

Punt control crític (PCC) – punt , etapa o procediment que pot ser controlat perquè es pugui evitar, eliminar o reduir el perill.

 

Perill – Condició que es pot donar en una instal·lació i que pot provocar que l’aigua de la mateixa no sigui segura per a l’usuari en relació amb la seva capacitat de transmetre la legionel·la.

 

En la instal·lació es consideren com a punts de perill, l’entrada de Legionel·la en el circuit d’aigua, la colonització i multiplicació fins a concentracions altes i la dispersió de l’aigua contaminada amb el bacteri en l’aire en forma d’aerosol.

 

Risc – Probabilitat d’aparició d’un perill.

 

Mesures preventives – Acció que pot realitzar-se per prevenir un perill. S’ha de reduir o eliminar el perill a nivells acceptables.

 

Es basaran fonamentalment en tres tipus d’actuacions: les que redueixen la probabilitat d’entrada de Legionel·la en el sistema d’aigua, les que redueixen la seva multiplicació i les que redueixen la seva dispersió en forma d’aerosol.

 

Límit crític – Valor crític que ha de ser vigilat. Estableix una frontera entre aigua sense risc i aigua perillosa.

 

Acció correctora – Defineix com s’ha d’actuar quan el sistema de vigilància detecta que un límit crític està fora de control. Cal reprendre el control.

 

Vigilància – Observacions planificades i mesurables per avaluar si un PCC està baix control.

 

Verificació – Mètodes i procediments, anàlisi i avaluacions que garanteixen que el sistema d’autocontrol s’ha realitzat correctament i és efectiu.

 

Validació – Obtenció d’evidència que el pla APPCC és eficaç abans de la seva posada en funcionament.

 

Equip de treball – Grup multidisciplinari responsable del desenvolupament del pla d’autocontrol.

 

Etapa – Pas del procés al que se sotmet l’aigua per condicionar-la per a un determinat ús.

 

Diagrama de flux – Seqüencia detallada de les diferents operacions o etapes existents en el procés.

 

Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (AMFE) analitza en cada etapa tot allò que pot anar malament juntament amb les seves possibles causes i els efectes de les mateixes.

 

A partir d’aquestes definicions, serà més fàcil parlar i entendre’ns, en saber a cada moment i cas, exactament a que ens estem referint.

 

Seguirem parlant de plans d’autocontrol pròximament.