Nova norma UNE 100030:2017. Requisits normatius respecte a la Legionel·la a Espanya.

 

A finals del mes de juny vàrem assistir a unes jornades tècniques, molt interessants, organitzades per Anecpla, Aqua España i Fedecai que tractaven sobre “Actualización Norma UnE 100030. Nuevo marco de Prevención y Control de Legionella”.

 

Cada any, més d’un miler de persones es veuen afectades per Legionella a Espanya. Només fa uns dies teníem notícies d’un brot a Blanes que ja ha causat una mort.

 

Es per això que hem cregut interessant fer menció en el nostre blog, d’aquesta nova normativa per millorar les actuacions a les instal·lacions de cara a garantir la salut pública, en definitiva, per millorar la prevenció i control de la Legionel·la en instal·lacions que pulveritzen aigua.

 

La nova actualització de la norma UNE 100030 va ser publicada aquest mes d’abril passat i substitueix la vigent des del 2005 que cita el RD 865/2003.

 

Fites principals:

Ajustar-la a les necessitats del mercat.

 

Avançar clarificant la classificació dels equips de risc.  La classificació de les instal·lacions com d’alt risc i baix risc ja ha quedat obsoleta.

 

Precisar de manera més detallada els protocols d’actuació i desinfecció a seguir per la prevenció i control de la Legionella.

 

 

Basada en l’experiència pràctica i en el desenvolupament tecnològic que ha tingut lloc durant aquests 12 anys des de la norma anterior, a més a més de tenir en consideració guies tècniques europees i internacionals, un equip multidisciplinari d’enginyers, biòlegs, químics… professionals experts en tots els àmbits professionals del món de la Legionel·la han treballat durant més de dos anys i mig per actualitzar la norma del 2005.

 

La nova norma té uns punts molt interessants que volem comentar:

 

En primer lloc es defineix un PPCL i com ha de ser el seu contingut.

 

Es desenvolupen especialment, les instal·lacions de torres de refrigeració, aigua sanitària i spas i també s’inclouen noves instal·lacions de risc com ara els humidificadors de bars i terrases.

 

S’indiquen criteris tècnics tant en fase de disseny i muntatge, com en fase d’explotació de les instal·lacions esmentades.

 

S’assenyalen nous protocols d’actuació i desinfecció en taules resum molt detallats (mostreig, anàlisi d’aigua, programes de neteja i desinfecció, programes de revisió d’instal·lacions).

 

S’especifica amb detall el protocol de presa de mostres, transport de mostres, assajos microbiològics i fisicoquímics, altres mètodes de cultiu, generació d’informes analítics.

 

Per augmentar la professionalitat del sector es detalla la solvència tècnica de les empreses del sector de la prevenció i control de Legionella. Requisits quant a formació del personal titular de la instal·lació.

 

L’objectiu final de la norma és:

 

1.Garantir un correcte manteniment de les instal·lacions d’ACS per no posar en risc la salut de les persones.

 

2. Ser una normativa de gran utilitat i referència pels titulars de les instal·lacions, laboratoris, empreses de manteniment i tractament d’aigües, empreses de serveis a tercers, enginyeries i consultors en general.

 

3. És  veu com una oportunitat per complementar aspectes tècnics actuals que no estan contemplats en la legislació estatal, autonòmica vigent en prevenció i control de Legionella, ni a les Guies Tècniques del Ministeri de Sanitat.

 

D’acord a la comunicació rebuda recenment del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Norma UNE 100030:2017 s’aplicarà en els termes establerts en l’article 6 del Reial decret 865/2003 sense que sigui necessària la modificació del mateix ja que la UNE 100030:2017 substitueix i anul·la la norma anterior.

 

El Ministeri conclou,doncs, una vegada consultada  l’Advocacia de l’Estat del Ministeri de Sanitat, que sense haver de modificar l’esmentat Reial decret, la nova Norma serà d’aplicació directa amb caràcter complementari al RD 865/2003, en tot allò que no el contradigui.