Covid-19 i la prevenció i control de la legionella (legionel·losi).

L’agència Catalana de Salut ha fet un recull informatiu respecta la legionel·la per a professionnals,  a tenir en compte en aquets moments dificils, provocats per la crisi de la Covid 19. 

Principalment, ens explica el següent:

Devant d’una altra malaltia respiratoria com la legionel·losi, que pot impactar amb la seva aparició i brots en el sistema sanitari, es important que es continuin realitzant, en la mida del possible, les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en totes les instal·lacions de risc que estiguin en funcionament.

La primavera, amb el seu augment de temperatures, és un moment que afavoreix el creixement de legionel·la i per això seria convenient que els titulars d’aquestes instal·lacions adoptin les mesures necessàries per assegurar la realització d’aquestes actuacions.

En cas que aquestes instal·lacions de risc no siguin essencials degut a l’estat d’alarma declarat, caldrà procedir al tancament de les instal·lacions.

En cas d’aturada, l’estancament de l’aigua pot augmentar el risc de proliferació de la legionel·la i és per això que entre altres qüestions es recomana en circuits d’ACS i banyeres d’hidromassatge, buidar l’aigua dels acumuladors i dels circuits d’ACS i en cas que no es pugui fer, caldrà aturar els sistemes d’escalfament i obrir punts finals per què disminueixi el més rapidament possible la temperatura dels circuits.

Igualment buidar els circuits i safetes de les torres i condensadors evaporatius i si no por ser, com en el cas indicat al paràgraf anterior, continuar amb les accions de manteniment, prevenció controls que corresponguin.

Totes aquestes instal·lacions parades o a mig funcionament, hauran de realitzar els tractaments de neteja i desinfecció així com les analítiques corresponents als 15 dies, per comprovar que estan sanejadas, abans de tornar a funcionar a ple rendiment.

Totes les actuacions caldrà que es portin a terme i quedar registrades, als llibres de registres de les instal·lacions.

Fins que no finalitzi aquesta situació de confinament, es poden posposar totes les revisions periòdiques de les instal·lacions d’alt risc que indica el Decret 352/2004 del 27 de julio.

Des de Micronela pensem que la instal·lació dels nostres equipaments Legiopack i Sanipack poden ajudar als responsables de les instal·lacions en situacions com les que es presenten en aquests moments. Per què?

Pel seu funcionament automatitzat.

Per que és un sistema físic per la producció, tractament i desinfecció en continu de l’aigua calenta sanitària.

Pel seu fàcil manteniment

Per que no precisa d’acumulació. Reducció de les operaciones de manteniment en els acumuladors.

No deixeu de consultar-nos si esteu interessats en el seu funcionament.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-nota-prevencio-control-legionel-losi.pdf