Control de la Legionel·la a l’ACS, el nostre mètode amb el sistema Legiopack.

La presència de Legionel·la en els circuits de distribució de l’Aigua Calenta Sanitària, i els seus riscos associats són un problema important que determina que adoptem rigoroses mesures preventives en les instal·lacions.

Existeixen en les normatives que fan referència a les instal·lacions i la Legionel·la, tota una sèrie de referències sobre les temperatures de l’aigua, tipus d’acumuladors, bescanviadors, com cal realitzar les instal·lacions (filtres, estanqueitats…), com ha de funcionar la xarxa d’aigua calenta, quins materials han de muntar-se, detalls sobre l’accessibilitat dels equips per al seu manteniment, detalls tots ells importants i que especificats en la norma serveixen per a controlar l’aparició i proliferació de la Legionel·la en les instal·lacions d’aigua sanitària.

Disposem d’una legislació molt rigorosa relacionada amb la prevenció de la legionel·losi, ens referim a la normativa nacional que regula i estableix totes les condicions higiènic sanitàries per al control de la legionel·losi, principalment i concretament l’RD 865/2003 del 4 de juliol, en aquests moments en revisió per part del Ministeri de Sanitat, consum i Benestar Social (s’espera disposar de nou RD a la fi d’enguany); les diferents lleis referent a les CCAA; la guia tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions i la revisada norma UNE 100030:2017 realitzada per un equip multidisciplinari d’experts i professionals del sector sobre la base de l’experiència pràctica i el desenvolupament tecnològic que s’ha produït durant els últims 15 anys a Espanya.

Però d’altra banda resulta essencial disposar d’un mètode de desinfecció efectiu que garanteixi l’absència de Legionel·la. A Micronela treballem en això des de fa més de 20 anys, amb els nostres equips i sistemes de pasteurització d’aigua en continu.


El sistema Legiopack de Micronela, té l’avantatge de no precisar d’acumulació per al seu funcionament. És un nou paradigma de solució efectiva de la Legionel·la en els circuits d’aigua sanitària ja que garanteix l’ eliminació permanent de la Legionel·la present en els sistemes de producció i distribució de l’aigua calenta mitjançant la pasteurització en continu. Es tracta d’un sistema instantani que genera l’aigua calenta en el moment de la demanda, eliminant el factor risc com és l’acumulador, evitant estratificacions de temperatura i presència de sediments que poden facilitar el creixement de legionel·la. Els bescanviadors que s’instal·len en el Legiopack són habitualment de plaques intercanviables i fàcilment desmuntables i netejables.

Visiteu la nostra web i descobriu els avantatges dels nostres equips Legiopack.