Disseny de les instal·lacions d’ ACS quan parlem de la Legionel·la.

Existeixen tota una sèrie de consideracions a tenir en compte per a disminuir el risc de contaminació i proliferació del bacteri Legionel·la en les instal·lacions que es recullen en el RD865/2003 i en la norma UNE 100030:2017 fonamentalment.

Per a l’aigua sanitària hi ha una sèrie de normes generals a tenir en compte.

1. Instal·lar un filtre en l’entrada del subministrament d’aigua segons la norma UNE-EN13443-1.

2. Garantir l’estanqueitat del circuit.

Xarxa:

3. Les xarxes han de ser emmallades i s’han d’evitar canonades de desviació, sense circulació. Si hi ha equips de reserva en la instal·lació han d’aïllar-se de la resta de la instal·lació amb vàlvules de tall i hauran de tenir una vàlvula de drenatge en el punt més baix.

4. La instal·lació ha de ser estanca i ha de garantir la correcta circulació de l’aigua. S’han d’evitar els estancaments. És imperatiu disposar de punts de purga per a permetre l’eliminació completa dels sediments que es puguin crear.

5. Per a segellar les unions s’evitaran materials que afavoreixin el desenvolupament de bacteris i fongs, com ara cuirs, gomes, massilles, plàstics.

6. Utilitzar materials en contacte amb l’aigua que resisteixin desinfeccions per altes concentracions de clor, elevades temperatures i evitar els que afavoreixin el creixement microbià i formació de biocapa.

Temperatura:

7. Cal evitar que tant la xarxa d’ACS com la de AFCH estiguin entre els 20 °C i els 50 °C que és on es desenvolupa millor la Legionel·la, mitjançant aïllaments tèrmics.

Accessibilitat per al manteniment:

8. Cal facilitar l’accés als equips per a la seva inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres.

A Micronela ens impliquem en la consultoria i el assessorament sobre la prevenció de la Legionel·la a les seves instal·lacions i en tot el procés de presa de decisions dels equips més adequats per a les seves dependències.  Durant la  instal·lació i posada en marxa d’aquests, ens trobaran al seu costat per a facilitar-los tota la informació i consells necessaris per a assegurar el bon funcionament dels nostres equips.