Els PPCL en el nou Decret 487/2022 del 21.6. sobre Legionel·la.

En el capítol III, art. 8 del nou RD487/2022 sobre Legionella, s’especifica com han de ser els PPCL.

La persona titular de la instal·lació serà la responsable que la seva PPCL sigui el millor adaptat possible a les peculiaritats i característiques de la seva instal·lació.

Hi ha 3 punts a tenir en compte i a completar per a tenir un PPCL en condicions.

1. Cal fer un diagnòstic inicial i una descripció de la instal·lació.

  • disposar de dades tècniques i de funcionament, disseny i ubicació d’aquesta.
  • modifiqui el circuit hidràulic.
  • saber quins són els punts de preses de mostres i de possible emissió d’aerosols.

2. Cal fer una descripció dels diferents programes.

  • programa de manteniment i revisió que inclourà mesures preventives (annex IV+ designació responsabilitats dels diferents treballs a realitzar en la instal·lació).
  • programa de tractament de l’aigua. (annex IV, programa de tractament de l’aigua + programa de neteja i desinfecció).
  • programa de mostreig de l’aigua (annex V i VI + laboratoris annex VII i art. 12).
  • programa de formació del personal en funció de les activitats assignades a les persones treballadores que intervinguin en el PPCL, d’acord amb les característiques de les instal·lacions.

3. Cal disposar de Documentació i registres,

Els documents reflectiran les activitats i controls establerts en els programes, així com el registre dels seus resultats. També les incidències i mesures adoptades si escau. (annex VIII). Tots els registres es realitzaran preferentment en format digital.

El PPCL cal revisar-l’ho periòdicament (si es detecten desviacions importants o si es fan reformes substancials en la instal·lació, contaminacions, brots de legionel·la (en aquest cas cal realitzar avaluacions addicionals), en funció de les revisions que es vagin realitzant o per indicació de l’Autoritat Sanitària. 

Tots els documents i registres han d’estar en la pròpia instal·lació i haurà de conservar-se en 5 anys.