Correccions del RD487/2022 del 21 de juny.

Per a facilitar-vos les coses, us adjuntem les correccions que es van realitzar del RD i que van sortir publicades en el BOE el passat 11 de Febrer.

Durant el X Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental celebrat a Terrassa aquest més d’abril, la Sra. Covadonga Cavallo, Subdirectora Gral.de Sanitat Ambiental i Salut Laboral va avançar a l’auditori que després de 10 mesos d’implementació del nou RD i vistes les diferentes experiències i comentaris arribats al ministeri s’anava a posar en marxa un projecte de modificació del Reial decret, sobretot per a puntualitzar o canviar algunes qüestions (responsabilitats explotador, responsabilitats presa de mostres, buidat dels acumuladors i les seves revisions…).

Així mateix va comentar que s’anava a procedir a la creació de dos grups de treball que anaven a realitzar una guia sobre l’execució del PSL (por el·laborat al RD)  i una nota aclaridora sobre la formació.

Adjuntem enllaç a les correccions.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3619