L’ Ordre hospitalari Sant Joan de Déu instal·la una base Legiopack a la Residència Sagasta de Sevilla.

Promoguda per l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, la Residència ‘ Nostra Senyora de la Pau’ amb domicili social al carrer Sagasta núm. 1 de Sevilla, en ple cor d’aquesta ciutat, té una llarga història de recorregut.

La residència desenvolupa una labor d’interès públic de caràcter beneficosocial, amb gestió privada sense ànim de lucre i entre altres, té com a objectiu ajudar a les persones de la tercera edat perquè aconsegueixin el major grau de benestar físic, psíquic i social, mitjançant la interacció d’equips multiprofessionals.

Actualment el centre atén 80 majors en règim de residència i 15 en el centre de dia.

Per al tractament, control i eliminació de la Legionel·la en els seus circuits d’aigua sanitària, l’Ordre de Sant Joan de Déu ha tornat a fer confiança en els equips de tractament de Micronela, els equips Legiopack.

En aquest cas s’ha instal·lat una base Legiopack, model BLG05 al costat d’un bescanviador de reserva IT H3/36.

La base Legiopack utilitza un sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantània d’aigua calenta. L’equip Legiopack elimina el bacteri de la legionel·la a través de l’escalfament de l’aigua a 70° i mantenint la temperatura durant 2 minuts.

Al no usar additius químics , no produïm abocaments contaminants a la xarxa i l’aigua de la instal·lació manté les seves propietats fisicoquímiques inalterades.

Detallant l’equip tenim que la potència mínima de primari requerida en aquest cas és de 147 kW. El volum de la unitat de pasteurització és de 150 litres i el cabal ACS a 40 °C és de 5m3/h.

L’equip té uns requisits de funcionament del sistema de pasteurització que són:

Pressió de l’aigua tant de l’ACS com de l’aigua freda de xarxa, 6 bars màxim.

Duresa (TH) de l’aigua de xarxa <15ºF. 

Temperatura de primari entre 90-75 °C i el cabal primari a 9m3/h.

La base del Legiopack és de fàcil manteniment.

Esperem continuar col·laborant amb l’Ordre de San Joan de Déu.