El sistema físic Legiopack és un concepte que garanteix la destrucció permanent de la Legionel·la present en els sistemes de producció d’aigua calenta i en els seus circuits de distribució.

 

Si la xarxa de distribució és equilibrada i amb recirculació els equips Legiopack asseguren la pasteurització en continu per evitar el creixement de la Legionel·la en circuits d’ACS i també asseguren la producció instantània d’ACS.

 

Les principals característiques del sistema són, entre altres coses, que els bacteris presents en l’aigua estan subjectes a un procés continu de pasteurització que garanteix la seva destrucció permanent. La temperatura de la xarxa es manté a un valor constant fins que la Legionel·la és sistemàticament destruïda.

 

Aquest sistema desinfecta la xarxa en pocs dies de funcionament i aquesta es manté sana en totes les seves parts, amb o sense consum d’aigua calenta, tant de dia com de nit.

 

El consum d’energia en relació a una instal·lació tradicional de producció d’ACS no augmenta. Al contrari es produeix un estalvi energètic i un estalvi de consum d’ACS.

 

El nostre equip Legiopack garanteix una eficàcia permanent i evita sobrecostos de consum, ja que les calories necessàries per arribar a la temperatura de 70ºC es recuperen en la unitat de transferència i són aprofitades per al reescalfament d’aigua d’entrada.

 

El sistema Legiopack preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada a consum humà sense deteriorar les instal·lacions antigues.

 

Aquest sistema compleix les exigències del REIAL DECRET 865/2003, del 4 de juliol. Article 13 “ MÈTODES DE TRACTAMENT DE LES INSTAL·LACIONS”.