El sistema Legiopack garanteix la destrucció permanent de la “Legionel·la”.

El sistema físic Legiopack és un concepte que garanteix la destrucció permanent de la Legionel·la present en els sistemes de producció d’aigua calenta i en els seus circuits de distribució.

 

Si la xarxa de distribució és equilibrada i amb recirculació els equips Legiopack asseguren la pasteurització en continu per evitar el creixement de la Legionel·la en circuits d’ACS i també asseguren la producció instantània d’ACS.

 

Les principals característiques del sistema són, entre altres coses, que els bacteris presents en l’aigua estan subjectes a un procés continu de pasteurització que garanteix la seva destrucció permanent. La temperatura de la xarxa es manté a un valor constant fins que la Legionel·la és sistemàticament destruïda.

 

Aquest sistema desinfecta la xarxa en pocs dies de funcionament i aquesta es manté sana en totes les seves parts, amb o sense consum d’aigua calenta, tant de dia com de nit.

 

El consum d’energia en relació a una instal·lació tradicional de producció d’ACS no augmenta. Al contrari es produeix un estalvi energètic i un estalvi de consum d’ACS.

 

El nostre equip Legiopack garanteix una eficàcia permanent i evita sobrecostos de consum, ja que les calories necessàries per arribar a la temperatura de 70ºC es recuperen en la unitat de transferència i són aprofitades per al reescalfament d’aigua d’entrada.

 

El sistema Legiopack preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada a consum humà sense deteriorar les instal·lacions antigues.

 

Aquest sistema compleix les exigències del REIAL DECRET 865/2003, del 4 de juliol. Article 13 “ MÈTODES DE TRACTAMENT DE LES INSTAL·LACIONS”.