Normativa vigent i legislació sobre “Legionel·la”: Reial Decret 865/2003, Norma UNE 100030-2005, i Guies del Ministeri de Sanitat i Consum.

 

Per facilitar les coses, és convenient tenir un llistat de la normativa actual aplicable a la prevenció i control de la legionelosi.

 

En aquesta entrada del nostre blog, trobereu la normativa vigent a dia d’avui. A saber, que es preveu que surti aquest mes d’abril 2017 una actualització de la norma UNE100030:2005 que modificarà aspectes tècnics i que incorporarà l’experiència pràctica d’aquests 12 anys transcorreguts des de la seva primera publicació.

 

Actualment la normativa aplicable a la prevenció i control de legionelosi és la següent:

 

Reial decret 865/2003 de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosi. És la legislació vigent, entre altres punts en els seus articles, es classifiquen els equips susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia, responsabilitat dels titulars, registres de manteniment, mesures preventives, programes de manteniment de les instal·lacions, inspecció sanitària, mètodes de tractament en les instal·lacions, infraccions i sancions entre altres articles i annexos.

 

Norma UNE 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en instal·lacions. Tal com s’estableix en l’article 6 del Reial decret 865/2003 “Amb caràcter complementari es tindrà en compte l’establert en la Norma UNE 100030 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de Legionel·la en instal·lacions.”

Guia tècnica per a la prevenció i control de legionelosi en les instal·lacions. Publicades per Ministeri de Sanitat, serveis Socials i Igualtat. Com a complement al Reial decret 865/2003 en aquestes guies s’estableixen criteris tècnics específics per a cada tipus d’instal·lació, (torres de refrigeració, aigua calenta sanitària, fonts ornamentals, etc.).

 

REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).

 

REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà. (BOE núm. 170, de 17 de març).

 

NTP 691: Legionelosi: revisió de les normes reglamentàries (I). Aspectes generals. Publicada pel Ministeri de treball i assumptes socials d’Espanya, en la qual es revisen  les normes legals i tècniques que han anat apareixent durant aquests anys a Espanya. Actualitza juntament amb la NTP 692 la NTP 538. Document complet NTP 691

 

NTP 692: Legionelosi: revisió de les normes reglamentàries (II). Mesures específiques. Publicada pel Ministeri de treball i assumptes socials d’Espanya, en la qual es reflecteixen les condicions específiques de manteniment de les instal·lacions que amb major freqüència s’han revelat com a possibles focus de proliferació i dispersió de Legionel·la.