Tècniques de detecció de Legionella.

Es interessant de saber que seguint el marc legal que tenim en aquests moments RD865/2003, la tècnica per detecció de la Legionel·la ha de ser per cultiu. El D352/2004 a Catalunya, en el seu article 28 parla de mètodes oficialment aprovats o recomanats internacionalment.

Els laboratoris oficials per realitzar les analítiques han de disposar de l’ISO 11731.

La primera fase de preparació de la mostra és la FILTRACIÓ a través d’una membrana on queden retinguts tots els bacteris.

Quins problemes poden sorgir en aquesta etapa?

Doncs, que hi hagi mostres amb un excés de sediments que ens omplin el filtre. A vegades arriben mostres amb aigües que semblen netes que provenen d’instal·lacions on s’hi posen productes químics que mantenen els sòlids en suspensió per tal d’evitar la formació de sediments a la xarxa. Això fa que s’hagin de fer servir més filtres, amb el qual s’incrementen els costos de l’analítica.

En una segona fase, s’ha de fer créixer el bacteri de la legionel·la, inoculant les diferents fraccions sobre agar. Tot això té per objecte, aïllar i recomptar la Legionel·la (cèl·lules vives) en mostres ambientals. Com hi han bacteris no desitjats i per tal de reduir-los, se sotmet la mostra a diferents tractaments àcids i tèrmics.

De cada mostra se’n tenen 3 plaques i es deixen en incubació entre 10 i 15 dies a 36 °C, observant-ne les colònies a diferents moments del procés.

Aquests assaig jos són molt laboriosos i en una tercera fase, ja ens permeten determinar les subespècies i els serotips de Legionel·la. Els resultats s’expressen en unitats formadores de colònies per litre de mostra.

És molt important que el tècnic que realitza l’assaig estigui familiaritzat amb les morfologies de les colònies de Legionel·la i sigui una persona qualificada i amb experiència tècnica.

Hi ha altres tècniques de detecció ràpida de la legionel·la, és l’anomenada tècnica PCR. Amb aquesta tècnica es poden donar resultats de legionel·la en 24 h i el que es fa és extreure i purificar l’ADN de les cèl·lules. Els resultats es donen en forma d’unitats genòmiques.

Caldrà veure en el nou RD que s’està preparant, si es permeten tècniques més modernes i ràpides per trobar legionel·la a les nostres instal·lacions.