Consideracions sobre ACS i AFCH en el RD865/2003, de 4 de juliol, per a la prevenció i control de la legionel·losi.

El Reial decret 865/2003 que està en fase de renovació, indica en el seu annex 3 tota una sèrie d’actuacions a realitzar amb referència a l’ACS (aigua calenta sanitària) i AFCH  (aigua freda de consum humà) que hem de tenir en compte si volem que la nostra instal·lació compleixi amb la normativa.

Quan fem referència a la instal·lació en general, aquesta ha de revisar-se anualment i comprovar el funcionament de tots els seus elements, perquè aquests estiguin en un estat de correcte funcionament, conservació i neteja. En el cas que hi hagi algun element defectuós, aquest ha de ser reparat o substituït.

Amb la neteja hem d’evitar la brutícia, incrustacions i sediments en la xarxa.

Hi ha uns protocols de neteja i desinfecció a seguir anualment, o abans de la primera posada en marxa, en parades de les instal·lacions superiors a un mes, després d’una reparació o modificació estructural de la instal·lació, o quan el dicti l’Autoritat sanitària.

Respecte a l’ACS, anualment es prendran mostres per a l’analítica de la Legionel·la, realitzada per un laboratori Oficial homologat, en punts representatius de la instal·lació.

Al trimestre, s’haurà de revisar l’estat de conservació i neteja dels dipòsits acumuladors.

Cada mes, es revisarà l’estat de conservació i neteja dels punts terminals (de forma aleatòria i rotatòria i al cap de l’any, tots). S’hauran de purgar totes les vàlvules de drenatge de les canonades i controlar la temperatura d’aixetes i dutxes, girant els punts al llarg de l’any, que deu ser major als 50 °C en aquests punts terminals.

Setmanalment, s’haurà de purgar el fons dels acumuladors i s’obriran les aixetes i dutxes no usats.

Finalment, cada dia s’haurà de prendre nota de la temperatura, en els dipòsits finals d’acumulació. Deu ser major a 60 °C.

El control de l’aigua freda (AF) és relativament més fàcil, en tenir actuacions trimestrals i mensuals.

Trimestralment, hem de revisar l’estat de conservació i neteja dels dipòsits.

I mensualment, s’haurà de revisar l’estat de conservació i neteja dels punts terminals de la instal·lació, aixetes i dutxes, girant al llarg de l’any fins a haver-los revisat íntegrament. Mensualment també s’haurà de controlar la temperatura en els dipòsits d’aigua freda, procurant tenir una temperatura inferior als 20 °C. Serà important, conèixer el nivell de clor residual lliure o residual, en punts de la xarxa interior d’aigua procedent del dipòsit.

Millors mètodes de diagnòstic i un control de les instal·lacions i xarxes d’aigua són fonamentals per a evitar riscos de contagi de la legionel·la.

És imprescindible continuar avançant per adequar la normativa als coneixements i experiències obtingudes, en les instal·lacions durant tots aquests anys i sembla que , ara sí, en breu es realitzarà aquesta renovació del RD 865/2003, tan demandada pel sector.