Legionel·la i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.

Segons els RD 865/2003 i d’acord amb l’Ordre SCO/317/2003, de 7 de Febrer pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·la, el personal que realitzi el manteniment higienicosanitari, així com els tractaments per a la prevenció de la legionel·losi, han de disposar d’un curs homologat de 25h.

Cada 5 anys és necessari realitzar una actualització del curs de Legionel·la, per a obtenir la renovació del certificat oficial obtingut.

Hi ha moltes entitats acreditades per les diferents comunitats autònomes, per a impartir la formació corresponent i emetre els certificats oficials.

Els objectius del curs són els de proporcionar coneixements sobre la biologia i ecologia de la Legionel·la, sobre la importància sanitària d’aquesta, l’àmbit legislatiu, els mètodes de neteja i desinfecció de les instal·lacions, l’estudi de les diferents instal·lacions (torres, condensadors i altres sistemes de climatització), instal·lacions d’aigua sanitària (freda i calenta), i qüestions de seguretat d’higiene.

Tots aquests continguts es realitzen durant 17horas, quedant 8 hores per a les pràctiques i l’avaluació final del curs.

Al final del curs es facilitarà una certificació oficial que acreditarà la formació. Tots els responsables d’instal·lacions de les empreses externes a cura de les instal·lacions hauran de disposar d’aquest.

En aquests moments, està en procés per part del Ministeri de Sanitat l’elaboració d’un nou Reial decret sobre els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, que derogarà l’actual RD865/2003 i l’actualitzarà tenint en compte els actuals coneixements tècnics, mètodes analítics i de mostreig, així com els requisits de formació de personal (responsables tècnics i aplicadors o operadors) de manera d’acord amb les funcions que exerceixen en les instal·lacions susceptibles de proliferació i disseminació de Legionel·la.