Control i prevenció de la legionel·la. Què s’ha de fer en cas de brot?

En el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual “s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi” i específicament en el seu annex 3, “Manteniment d’instal·lacions interiors d’aigua calenta sanitària i aigua freda de consum humà” s’indica clarament quals són els passos que s’han de seguir per a la neteja i desinfecció d’una instal·lació en cas de brot de legionel·losi.

1. Caldrà realitzar una desinfecció de xoc de tota la xarxa que inclourà el sistema de distribució d’aigua calenta sanitària.

2. La desinfecció podrà ser amb clor o tèrmica.

3. Passos a seguir en desinfecció amb clor:

  • 1r Clorar amb 15 mg/l de clor residual lliure, mantenint l’aigua per sota de 30 °C i a un pH de 7-8, i mantenir durant 4 hores (alternativament es podran utilitzar quantitats de 20 o 30 mg/l de clor residual lliure, durant 3 o 2 hores, respectivament).
  • 2n Neutralitzar, buidar, netejar a fons els dipòsits, reparar les parts danyades, aclarir i omplir amb aigua neta.
  • 3r Reclorar amb 4-5 mg/l de clor residual lliure i mantenir durant 12 hores. Aquesta cloració hauria de fer-se seqüencialment, és a dir, distribuint el desinfectant de manera ordenada des del principi fins al final de la xarxa. Obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de manera seqüencial, comprovar en els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/l.

4. Passos a seguir en desinfecció tèrmica:

  • 1r Buidar el sistema, i si fos necessari netejar a fons les parets dels dipòsits netejar acumuladors, realitzar les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta.
  • 2n Elevar la temperatura de l’aigua calenta a 70 °C o més en l’acumulador durant almenys 4 hores. Posteriorment, obrir per sectors totes les aixetes i dutxes durant deu minuts de manera seqüencial. Comprovar la temperatura perquè en tots els punts terminals de la xarxa s’aconsegueixin 60 °C.

Quant als elements desmuntables en el anexo3 B, part C, s’indica que aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l’eliminació d’incrustacions i adherències. També s’indica que aquests s’hauran de submergir en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts. Posteriorment s’aclariran amb abundant aigua freda i si per la mena de material no és possible utilitzar clor, s’haurà d’utilitzar un altre desinfectant. Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.

S’indica també la necessitat de renovar tots aquells elements de la xarxa en els quals s’observi alguna anomalia, especialment aquells que estiguin afectats per la corrosió o la incrustació. És a dir s’hauran de substituir per elements nous.

Independentment del procediment de desinfecció seguit, s’ha de procedir al tractament continuat de l’aigua durant tres mesos més, de manera que, en els punts terminals de la xarxa, es detecti de 1-2 mg/l de clor residual lliure per a l’aigua freda i que la temperatura de servei en aquests punts per a l’aigua calenta sanitària se situï entre 55 i 60 °C.

Totes aquestes activitats hauran de quedar reflectides en el registre de manteniment de la instal·lació.

A partir d’aquest moment, es continuarà amb les mesures de manteniment habituals.

En aquests moments el RD865/2003 del 4 de juny està en revisió per part del ministeri, actualitzarem aquestes dades més endavant en cas que es presentin canvis a aquests procediments.

Si teniu problemes amb la legionel·la a les vostres instal·lacions, no dubteu a contactar-nos. A Micronela i per a la vostra tranquil·litat, us acompanyem i assessorem per controlar, prevenir i eliminar la legionel·la.