El control analític al RD487/2022 del 21.6. Presa de mostres i punts de mostreig.

Amb el nou RD, la presa de mostres ha de realitzar-se segons els annexos V i VI. S’indica prèviament que la presa de mostres ha de ser realitzada per o sota la responsabilitat del laboratori que duu a terme la determinació de la legionel·la per cultiu. Aquesta qüestió ha aixecat forta controvèrsia i és un de les qüestions que es valoraran de nou, en la modificació del RD que s’està duent a terme.

La presa de mostres haurà de realitzar-se, sota procediments documentats que estaran indicats en el “programa de mostreig” segons art. 8 RD. Aquest programa, ha de contemplar per a cada mostra presa, que la informació recollida asseguri la seva correlació amb la planificació del programa, les condicions de transport, el document de presa de mostres, l’emissió de resultat del laboratori i les mesures correctores en funció dels resultats.

Serà la persona responsable tècnica del Pla la que ha d’aportar la documentació i informació sobre la instal·lació.

És important indicar que els laboratoris que realitzin les anàlisis per cultiu hauran de tenir acreditats els mètodes d’anàlisi conforme la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

També és convenient saber que quan es prenguin mostres de Legionel·la spp, hauran de determinar-se in situ: ph (si l’efecte desinfectant depèn del pH), temperatura, conductivitat i desinfectant residual.

Respecte a la freqüència mínima de mostreig, serà l’assenyalada en l’annex V, quan s’opti pel PPCL. En cas del PSL es podran modificar els paràmetres i freqüències de control sobre la base d’aquest.

Davant qualsevol incidència en la instal·lació, serà el responsable tècnic del pla qui haurà d’adoptar les mesures corresponents. L’autoritat sanitària també podrà requerir un augment dels paràmetres a analitzar o de la freqüència de mostreig, si ho considera oportú.

Adjuntem la taula 2. de l’Annex V, dels punts terminals de mostra en les instal·lacions d’ús col·lectiu.

RD487/2022 del 21.6. Control analític.
Punts terminals de presa de mostres. Taula 2.