Legionel·losi a Espanya, dades del 2021.

La legionel·losi és una malaltia bacteriana d’origen ambiental. Es transmet als éssers humans per mitjà d’aerosols d’aigua contaminada amb el bacteri Legionel·la pneumophila.

És una malaltia de distribució mundial i sobretot als països desenvolupats és on està ben documentada la seva incidència i es detecten els brots de diferent amplitud i localització.

La legionel·losi a Espanya és una de les malalties que cal declarar obligatòriament (annex I del Reial decret 2210/1995, del 28 de Desembre). La xarxa de vigilància epidemiològica s’encarrega de recollir i analitzar la informació dels diferents casos i brots per a així aplicar les mesures preventives i el control primerenc, necessari enfront d’aquesta malaltia.

És important comentar que és essencial seguir la legislació vigent, nou RD487/2022 del 21 de juny, per a regular el control de les instal·lacions de risc.

Entre els paises de la UE, Espanya és el que té la incidència més alta.

En el 2021 es van notificar a la RENAVE ( Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica) 1733 casos de legionel·losis. 1720 van ser casos autòctons i 13 van ser casos contrets en altres paisos. A través de la xarxa de vigilància de casos associats a viatges , ECDC, es van notificar 41 casos en viatgers d’altres paisos que habian estat a Espanya durant el període d’incubació de la malaltia.

Despues de l’any pandèmic 2020, la incidència en el 2021 va ser un 25’3% major; cosa comprensible després de l’aturada de moviment de la població de l’any 2020 per la Covid 19.

Les 5 comunitats amb més taxes de notificació de casos van ser:

  • Catalunya: 480 casos
  • Navarra: 41 casos
  • Cantàbria: 41 casos
  • País Basc: 75 casos
  • Balears: 60 casos

Les comunitats amb menor taxa de notificació van ser:

  • Madrid: 101 casos
  • Extremadura: 15 casos
  • Canàries: 15 casos
  • Ceuta i Melilla: no es van notificar casos.

La distribució dels casos és clarament estacional. Els casos es donen sobretot durant els primers mesos de l’any, aconseguint el seu màxim el mes de setembre. Després, els casos van descendint.

Si tenim en compte les característiques dels casos, dels 1720 casos de legionel·losis autòctons, 1242 van ser homes, 471 van ser dones i en 7 casos no es va facilitar aquesta informació. L’edat mitjana en homes va ser de 63 anys i la de les dones 70 anys.

Quant a letalitat global la xifra és del 6’9%. L’edat mitjana dels morts és de 75 anys, tant en homes com en dones. Però cal dir que la letalitat arriba al 21% en homes de 85 anys. 4 de les defuncions per legionel·losis es van donar en persones menors de 45 anys (un petit de 6 mesos, 2 homes de 29 anys i una dona de 43 anys).

Si parlem de brots, es van donar 18 brots en total (80 casos implicats i 3 defuncions) de legionel·losis en 2021. 8 brots van tenir lloc en l’àmbit comunitari, 3 brots en l’àmbit sanitari, 5 brots associats a hotels i balnearis, 1 brot a la presó i un altre brot l’origen del qual no es va poder identificar. El brot de major magnitud va ser un amb 19 casos en un hotel de la Comunitat Valenciana.

Informar que la letalitat a Espanya en el 2021 del 6’9% va ser inferior a la publicada pel ECDC Europeu per al mateix any a la UE del 8’74%.

En qualsevol cas destaca el document d’anàlisi de dades del 2021 de la millora de qualitat de la informació sobre l’evolució dels casos en aquests 2 anys.

I perquè ens trobem que hi ha una incidència tan alta de casos a Espanya i Europa?

Diversos factors han de veure en això. Entre alguns a tenir en compte, els diferents tipus de canvis en les polítiques i sistemes de vigilància de la legionel·losi. D’altra banda l’envelliment de la població. L’augment dels viatges (especialment de persones majors de 65 anys) pot ser un altre factor a tenir en compte.  Els canvis climatològics, també afecten l’evolució del bacteri Legionel·la en el mitjà i per tant un augment de les situacions d’exposició a aerosols contaminats una vegada entren en les xarxes d’ACS.

Consulteu els nostres serveis a la web.  MICRONELA us acompanyarà i assessorarà en tot el referent als tractaments, prevenció i control de la Legionel·la en les vostres instal·lacions.