Novetats en ACS (aigua freda i calenta) amb el RD487/2022 del 22 de juny. Requisits de disseny.

En l’Annex III del nou Reial Decret 487/22 del 22 de juny, apartat 1, trobem els nous requisits de disseny en els sistemes d’ACS que han d’adoptar-se i que tenen 2 anys per a corregir-se

En els sistemes d’ACS:

1.En els punts terminals, hauran d’instal·lar-se difusors de baixa aerolisació.

2.En el AFCH, els dipòsits hauran d’estar dotats d’un sistema de mesura de la temperatura interior.

3.Els dipòsits de 750 litres o més, hauran de tenir una boca d’home de 400 mm. Per als més petits de 750 litres, s’haurà de seguir la norma UNE-EN 12897:2017 + A1:2020.

4.L’aigua de retorn no haurà de tornar directament a distribució sense sofrir una desinfecció tèrmica prèvia (en el cas d’instal·lar algun dels nostres sistemes de pasteurització d’ACS en continu, Legiopack o Sanipack, ens assegurem que el retorn sempre es distribueix, després de passar per la desinfecció tèrmica que sol·licita el RD).

5.Els interacumuladors no han de baixar dels 70 °C.

6.Indica el Reial decret que quan s’utilitzi un sistema d’aprofitament tèrmic amb acumulació d’aigua de consum, en el qual no s’asseguri de manera contínua una temperatura superior a 60 °C (energia solar, geotèrmia…), s’ha de garantir que s’aconsegueixi els 60 °C en l’acumulador final abans de distribuición a consum.

7.En els trams de canonada on no es pugui assegurar una circulació de l’aigua i una temperatura mínima de 50°, aquests no podran tenir una longitud superior a 5m o un volum d’aigua emmagatzemada superior a 3 litres. Serà aplicable també en els sistemes amb vàlvula mescladora on s’han de garantir els 50 °C abans de la vàlvula i disposar d’un sistema de mesurament de temperatura. Aquesta haurà d’aconseguir-se abans de transcorregut un minut.

8.En centres amb usuaris inmunocompromesos es recomana la instal·lació de filtres microbiològics d’eficàcia provada o altres tipus de sistemes semblants d’anàloga eficàcia en els punts terminals.