Reial Decret 614/2024, per la prevenció i control de la legionel·losi.

El passat 2 de Juliol, es va publicar en el BOE el nou Reial Decret 614/2024 pel qual es modifica el Reial Decret 487/2022 del 21 de Juny en alguns punts significatius per a millorar, segons el Ministeri de Sanitat, la seguretat i claredat en la gestió de les instal·lacions que utilitzen aigua i poden produir aerosols, reduint el risc per a la salut pública.

El nou Reial Decret entra en  vigor el 4 de Juliol del 2024.

Alguns punts clau de les modificacions introduïdes:

1. Redefinir el concepte de “Titular de la instal·lació” ja que no sols inclou als propietaris, si no als explotadors de les instal·lacions. Concretament s’assenyala que “ aquesta persona o empresa explotadora serà la responsable a l’efecte del compliment de les responsabilitats i obligacions, tret que pugui acreditar-se fefaentment que aquesta responsabilitat la té la persona propietària.”

2. Amb referència a la presa de mostres mitjançant cultiu, l’article 11 ara exigeix que “la presa de mostres per a la determinació de Legionel·la es realitzi exclusivament per entitats o empreses acreditades segons la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025/2017.”. Així es permet un control més eficaç i amb la qualitat adequada.  Es dona de termini fins a l’1 de gener de 2030 per a l’acreditació de l’entitat o empresa per a la presa de mostres.

3.S’amplia l’obligació de l’acreditació de la presa de mostres als Plans Sanitaris enfront de la Legionel·la (PSL).

4. Quant als edificis prioritaris (Reial decret 3/2023 de qualitat de l’aigua de consum) les analítiques sobre Legionel·la i qualsevol incompliment dels paràmetres de la Taula I de l’annex III, s’hauran de  notificar en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (Sinac) en l’apartat EDIBASE.

5. En unes certes instal·lacions, es permet la recirculació sense buidatge total, sempre que no es comprometi la salut pública, facilitant que la gestió de l’aigua es més eficient en termes econòmics i energètics.

6. Els titulars d’instal·lacions que s’inclouen en l’Annex I  hauran d’actualitzar els PPCL i els PSL abans de l’1 de Juliol de 2025.

7. En instal·lacions d’ús col·lectiu i per a la presa de mostres, els punts terminals dins de cada habitació o unitat d’allotjament es podran comptabilitzar com un.

8. Respecte als requisits de la qualitat de l’aigua, en la temperatura dels acumuladors d’ACS amb retorn, s’elimina l’obligatorietat de la desinfecció tèrmica de l’aigua de retorn abans de tornar al circuit.                

9. Els dipòsits acumuladors hauran de revisar-se trimestralment per al seu bon manteniment, sense que això impliqui realitzar una obertura i buidatge d’aquests.           

10. Per a garantir que els sistemes físics no suposen un risc per a les instal·lacions, ni per a la salut s’haurà de verificar el seu correcte funcionament de manera periòdica. El seu ús s’ajustarà als requisits de funcionament establert pel fabricant.

11. En els certificats de neteja i desinfecció s’hauran de detallar els nivells de temperatura i desinfectant en els punts terminals del circuit més allunyat de la xarxa, juntament amb les temperatures dels acumuladors durant el procés.

12. En cada mostreig s’hauran de recollir mostres mínimes del dipòsit, acumulador, circuit de retorn i punts terminals que s’identifiquin. Desapareixen els dos punts mitjans de la instal·lació

Aquestes modificacions, les més importants en ACS, serveixen per a aclarir l’objecte d’alguns paràgrafs que amb la publicació del Reial decret 487/2022, no havien quedat prou clars i que van comportar dubtes en l’aplicació de la llei,  correccions i aclariments posteriors que van fer veure la necessitat d’una modificació més exhaustiva del Reial decret.

Us adjuntem l’enllaç on descarregar-vos el nou Reial decret:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-13422