Caser Residencial del grup Caser instal·la un equip Legiopack al seu renovat centre geriàtric de Badajoz.

El grup Caser ha confiat en Micronela per al tractament i eliminació de la legionel·la en el seu renovat centre geriàtric  de Badajoz.

 

Caser residencial que pertany al grup Assegurador Caser, és una empresa integral d’Atenció a la dependència que basa la seva especialització en la prestació de serveis per millorar la qualitat de vida de les persones depenents.

 

Per al seu renovat centre geriàtric a Badajoz, han instal·lat un equip Legiopack de Micronela, modelo LG11 solar per proveir aigua calenta sanitària lliure de legionel·la a les seves 86 habitacions.

 

L’equip Legiopack és un equip pasteurizador en continu que realitza un tractament tèrmic de l’aigua i que no precisa d’additius químics per al tractament, control i eliminació de la Legionel·la en els circuits d’ACS; per tant, amb el funcionament del Legiopack, no s’alteren les propietats físic-químiques de l’aigua i es preserva la instal·lació. Es tracta doncs d’un sistema físic per al tractament i control de la legionel·la que treballa de forma permanent i sense manipulació humana.

 

Per al funcionament del Legiopack 11 solar, la potència de primari mínima requerida és de 313 kw ( de la instal·lació anterior s’han conservat dues calderes de 639 kW), la unitat de pasteurització té 320 lts i el seu cabal d’ACS a 40ºC és de 10,77m3/h.

 

Tenim doncs instal·lat un equip compacte, sense cap tipus d’acumulació d’aigua calenta, amb la qual cosa reduïm riscos de proliferació del bacteri i reduïm al seu torn, costos d’instal·lació i de manteniment.

 

A Micronela aportem solucions diferents a cadascun dels nostres clients en una qüestió tan rellevant com és el tractament, prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions de risc.

 

Adaptem el que necessita el nostre client, als seus requeriments, tenint en compte un gran nombre de factors constructius, condicions mediambientals, localització, pressupost..etc.