Els serveis de Micronela per la prevenció i control de la Legionel·la en els circuits d’aigua calenta sanitària.

Hi ha diverses qüestions a tenir en compte quan es selecciona a l’empresa que ha de realitzar els teus serveis de prevenció i control de la legionel·la.

Que l’empresa estigui inscrita en el Roesp i que el responsable tècnic estigui acreditat, que el personal tècnic sigui qualificat, i l’empresa disposi d’una bona assegurança de Responsabilitat Civil, que tinguin una empresa de PRL o ells mateixos es gestionin la seva prevenció PRL, que les seves actuacions siguin conformes amb la legislació ambiental i que utilitzin per a les seves analítiques un laboratori oficial acreditat.

A Micronela, a més de disposar de tots els elements citats anteriorment, elaborem un document oferta on queden ben especificats els treballs a realitzar. Abans haurem fet una visita in situ de les instal·lacions a revisar per a poder conèixer les mateixes de primera mà.

Aquesta visita ens permetrà saber els elements a tractar, en quin estat estan, adoptar les mesures de prevenció de riscos adequades, detallar quins mètodes utilitzarem i realitzar el càlcul de les revisions adequades (número mostres, periodificació…etc) a partir de la normativa vigent.

Si la instal·lació no disposa d’ell, podem realitzar el llibre de registre (i detallar en el mateix les revisions i totes les dades de seguiments), a més serà necessari seguir un pla de prevenció i control de la legionel·la.

També realitzem el manteniment dels equips Legiopack i Sanipack de la nostra comercialització, així com dels antics Pastormaster. Equips tots ells, pasteuritzadors en continu de l’aigua sanitària de les instal·lacions.

Micronela ens impliquem en la consultoria i assessorament sobre la prevenció i control de la legionel·la de les seves instal·lacions.