Utilització, manteniment i recomanacions en l’us del pasteuritzador LEGIOPACK.

El sistema físic LEGIOPACK per a la producció d’ACS i per al tractament i control de la legionel·la, basat en la pasteurització ininterrompuda de l’ACS funciona de forma permanent sense necessitat de manipulació humana.

 

La seva utilització és senzilla ja que es tracta d’un conjunt completament automatitzat, entre altres elements disposa d’una central electrònica que és la que regula la temperatura de pasteurització de l’equip i la temperatura de sortida a distribució.

 

El manteniment de l’equip LEGIOPACK és igualment senzill però indispensable per preservar les seves bones qualitats tècniques.

 

El cicle de neteja dels bescanviadors (transferència i pasteurització) depèn de la qualitat i del consum d’aigua (*TH <15°F). Es recomana efectuar la seva neteja com a mínim una vegada a l’any depenent de la seva localització territorial i del tipus d’aigua de subministrament.

 

Es precisa buidar-purgar la unitat de pasteurització una vegada a la setmana durant 1-2 minuts.
També aconsellem verificar periòdicament el funcionament dels dispositius de seguretat (centraleta, vàlvula de seguretat, vàlvules tanqui, sondes, etc..).

 

MICRONELA, proposa per al bon manteniment dels equips, els seus contractes anuals de manteniment. Els podem fer una oferta sense cap tipus de compromís.

 

Que recomanem per al bon funcionament del pasteuritzador d’aigua sanitària,LEGIOPACK?

 

L’eficàcia del sistema radica essencialment en les dades de la instal·lació i en les necessitats que cal satisfer.

 

És important verificar abans de res:

– La temperatura circuit primari a 90ºC

– La potència de les calderes

– Els cabals i temperatura de l’A.C.S.

– Els cabals i la pèrdua de càrrega del circuit de tornada.

 

És fonamental eliminar els punts morts o sense consum de la xarxa que tractem, cal equilibrar i assegurar la circulació en tota la xarxa, respectar els esquemes d’instal·lació i els manteniments periòdics.

 

La instal·lació haurà de ser realitzada per un instal·lador especialitzat i el manteniment per personal qualificat que verifiqui periòdicament el correcte funcionament dels aparells.

 

Al moment de l’engegada, es recomana procedir a un xoc tèrmic de tota la instal·lació. Després s’estableix una temperatura de distribució entre 63-65ºC durant 2 setmanes per sanejar la xarxa de distribució.

 

Al cap d’aquestes dues setmanes, es redueix la temperatura a 55/60ºC per al seu funcionament habitual, assegurant que la temperatura de la tornada i en el punt més llunyà no sigui inferior a 50 ºC.

 

El manteniment dels aparells és simple però indispensable per a la bona conservació de les seves prestacions.